Registration form

Government of Nepal

Agriculture, Livestock & Fisheries, Land-Managment, Co-operative Managment Information System

Kathmandu,Nepal


  Male
  Female
  Other


कृषि पालन पशुपंक्षी पालन विद्यार्थी कृषि र पशुपंक्षी मिश्रित पालन गैरक्रिशी उद्योग/ब्यापार संस्था व्यापारी अन्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारी (उद्देश्य) पत्रकारिता र जनसंचार बीमा कम्पनी